Key to exercise

This version of Chao's text has been slightly modified to show the chingsheng or neutral tones.


Hae.shanq Jiow-ren

Jea: Uai! Nii.men kuay.deal lai kann, yeou jiah feiji diaw.shiahlai le! Feiji chu-shyh le!

Yii: Naal ne?

Jea: Ney.bial vx! Kann.jiannle ma? ... Fadonqji jaur-huoo le, nii chyau! ... Feiji.lii de ren bujydaw taur.chulaile .meiyeou ...

Yii: Nii kann.jiann de dawdii sh tzeemyanql de ig dong.shi .lai.je [.laij]? ... Sh fang de, sh yuan de? Yeou dwo dah? Sh sherm yan.seh de?
Jea: Inwey li jell tay yeuan le, suooyii woo yee fen.bu-chu sh horng liuh hwang ching lan tzyy, hairsh sherm yan.seh .lai le.


Adapted from YR Chao Mandarin Primer (1948), Chapter 12

Intro | Rules | Refinements | 3 steps | Tidy | Examples | Exercise | Key