Text

Tonal clue colour code: 1st , 2nd , 3rd , 4th , neutral

Underlined words: if necessary, hold the cursor over the word for help (but try to work it out yourself first!). You will see the Pinyin transliteration in a small pop-up window. (Unfortunately this may not work with Netscape Navigator 4.)


Gooupih .de luo.jyi

Tsorngchyan yeou yi g syshwu shian.sheng, day.le san g shyue.sheng. Shyue.shengmen bwuyonqgong, shian.sheng heen shengchih.

Yihtian, shian.sheng geei shyue.shengmen pi tzuohwel, yueh pi yueh laichih. Dih'yihpian shiee .de hairsuann gongjeeng, dann yeou haojiichuh wenlii buhtong. Shian.sheng sweishoou pi.le san g tzell : Fanq gooupih! Dih'ellpian chwu.le yeou haojiichuh wenlii buhtong yiiway, hairyeou haoduo tsuohbyetzell . Shian.sheng yush yee pi.le san g tzell: Goou fanqpih! Dihsanpian genq tzaugau, buhjiin tzyhji liautsao, tsuohtzell lianpian, erlchiee tongpian dou sh hwushuobadaw. Shian.sheng dahbii yihhuei, yow pi.le san g tzell: Fanqpih goou!


[Tonal clue colour code: 1st , 2nd , 3rd , 4th , neutral ]

Shyue.shengmen nadaw shian.sheng pihao .de tzuohwel, yueh kann yueh hwu.twu , yush paochiuh wenn shian.sheng: "Shian.sheng, nin geei woo.men pi .de dou sh torngyanq .de san g tzell, chiingwenn yeou sherm buh'yiyanq?"

Shian.sheng shuo: "Buh'yiyanq, buh'yiyanq, heen buh'yiyanq. Jey g 'fanq gooupih', ta hairsh yi g ren, bwuguoh fanq.le yi g goou .de pih erlyii . Jey g 'goou fanqpih' .ne, ta yiijing sh yihjy goou .le, dann jyysh oouran fanq.le yi g pih. Jyhyu jey g 'fanqpih goou' .me, ta bwudann sh yihjy goou, erlchiee sh yihjy juanmen fanqpih .de goou. Ming.bair .le .ma?"

Shyue.shengmen dahsheng hweidar: "Ming.bair .le!"


You should now be ready to tackle an exercise in which only a few of the tonal clues are colour-coded.


Next: ►Exercise

Intro | Rules | Table | Tones | Text | Exercise |